top of page

Cilloc WIN - Voorwaarden

We waarderen het dat je mee wil doen aan onze Cilloc WIN-actie. Maar zoals bij iedere wedstrijd zijn er een aantal regels en voorwaarden aan verbonden. Deze hebben we hieronder voor jou even uiteengezet.

Artikel 1 - Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de Wedstrijd ‘Cilloc WIN-actie, hierna de "Wedstrijd" genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Santens NV, met maatschappelijk adres te Nijverheidskaai 3, 9040 Sint-Amandsberg ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0419.937.447, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van dit Wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2 - Duur

De Wedstrijd start op 17 januari 2024 om 00:01 en eindigt op 21 januari 2024 om 23:59.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

Artikel 3 - Voorwaarden van deelname

Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan de personen die voldoen aan de volgende wedstrijdvoorwaarden:

Vervolledigen van de Cilloc quiz via cilloc.be/winactie-polyclose

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

De deelnemers aan de Wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen het volgende gebied: België of Nederland.

Worden bovendien uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:

Personeelsleden, toeleveranciers en bestuurders van Santens NV en haar dochterondernemingen.

Elk uniek e-mailadres kan maar 1 keer deelnemen aan de Wedstrijd.

Artikel 4 - Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • E-mailadres

  • Voornaam

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via https://www.santens.be/privacy-policy) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

(GDPR).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5 - Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website cilloc.be/winactie-polyclose

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

Per volledig ingevulde quiz en bij het beantwoorden van de schiftingsvraag met een antwoord dat het meeste aansluit bij de verwachte waarde, wordt de deelnemer opgenomen in een loting waaruit 1 winnaar wordt geloot op 1 februari 2024.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6 - Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De winnaar van de prijs wordt willekeurig geselecteerd na afloop van de wedstrijd met behulp van de keuzetool App Sorteos.

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld. Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs indien de vereiste actie buiten het opgegeven tijdsbestek werd gegeven en blijft de prijs de eigendom van de Organisator.  De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.

Artikel 7 - Prijs

De prijzen die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kunnen worden zijn:

  • 1x overnachting in de Suite van Slot Doddendael

  • 5-gangen verrassingsmenu van de chef

  • Bijpassend wijnarrangement

  • Ontbijt in de brasserie

  • Gebruik van Rituals producten op de kamer

Ter waarde van €350.

Elk deelnemend e-mailadres kan slechts één prijs winnen.

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in en andere prijs) en zijn niet cumuleerbaar met andere acties.

Artikel 8 - Beschikbaarheid, leveringen en afwijkingen

De prijzen die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kunnen worden zijn, zijn vastgelegd onder voorgaand Artikel 7. Afbeeldingen die in het kader van de Wedstrijd door Santens NV worden gepubliceerd, kunnen afwijken van de feitelijke prijs zoals beschreven in Artikel 7. Santens NV is niet verantwoordelijk voor enige misinterpretatie van de actie of weergegeven afbeeldingen door de deelnemer. De prijs die door de deelnemer wordt gewonnen zal binnen de maand na afloop van de Wedstrijd worden afgeleverd aan de winnaar volgens een leveringswijze naar zijn keuze.

Artikel 9 - Fraude en misbruik

Santens NV houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indie hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer en inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband. De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Artikel 11 - Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.

Artikel 12 - Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk  benadert.

Artikel 13 - Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling war de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit wedstrijdreglement dateert van 16 januari 2024.

bottom of page